Home Events Masterclass ‘Schoolbeleid voor gelijke kansen’

Masterclass ‘Schoolbeleid voor gelijke kansen’


In deze masterclass leert u meer over kansenongelijkheid als ‘wicked problem’: welke perspectieven zijn er op dit vraagstuk, waar liggen oorzaken en wat zijn mogelijke oplossingen? Aan de hand van concrete cases van deelnemers worden analyses gemaakt van relevante stakeholders, de mate van eigenaarschap en de slagvaardigheid in het vo om dit probleem aan te pakken: in hoeverre kan het vo beleidsmaatregelen ontwikkelen voor meer gelijke kansen? Hoe kunnen relevante actoren buiten het vo hierin worden betrokken?

Samen met prof. dr. Eddie Denessen verkent u de mogelijkheden voor kansenbeleid in uw school. U wordt uitgedaagd om verschillende maatregelen af te wegen en daarin keuzes te maken, passend bij de visie en de specifieke context van de school. Ook wordt samen nagedacht over de wijze waarop de maatregelen door de school zelf kunnen worden gemonitord en geëvalueerd.Meer over de spreker

Achtergrond 

Het tegengaan van kansenongelijkheid is één van de meest urgente opdrachten van het hedendaagse onderwijs. Het opleidingsniveau en het inkomen van ouders is in toenemende mate bepalend voor de schoolloopbanen van leerlingen. Daarbij zijn door de coronacrisis de verschillen tussen leerlingen toegenomen.  

Kansenongelijkheid is een ‘wicked problem’ (ongestructureerd probleem): het laat zich moeilijk eenduidig definiëren en analyses van oorzaken en keuzes voor eventuele oplossingen zijn complex. Bovendien zijn er diverse stakeholders (o.a. ouders, po-scholen, vo-scholen, gemeenten en de overheid) bij dit probleem betrokken, die in samenhang een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. 

Het vo speelt hierin een belangrijke rol, want analyse van de Inspectie van het Onderwijs en internationaal onderzoek (Unesco, PISA) laat zien dat na de overgang naar het vo de kansenongelijkheid toeneemt. Dergelijke analyses nodigen uit tot reflectie en bezinning op het beleid van het vo. Hierin speelt het stelsel een rol, maar ook scholen zelf hebben een verantwoordelijkheid. Welk beleid kunnen vo-scholen ontwikkelen als antwoord op de toegenomen kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs?

Datum

28 oktober 2021

Locatie

Online

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die werk willen maken van meer gelijke kansen in hun school. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders en bestuurders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van inschrijvingen. 

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de masterclass leert u meer over mechanismen die aan het probleem van kansenongelijkheid ten grondslag liggen en verkent u mogelijkheden om gericht schoolbeleid te ontwikkelen. Hierbij leert u ook van de vraagstukken en oplossingen van andere deelnemers. Bovendien krijgt u beter zicht op de mogelijkheden om doelgericht kansenbeleid te formuleren en op de methoden om dit beleid te evalueren. 

Kosten

Deelname kost 50 euro. (te betalen uit je professionaliseringsbudget)

Datum

28 okt 2021
Verlopen!

Tijd

08:00 - 18:00

Locatie

Online
INSCHRIJVEN